ACM International Conference on Multimedia

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Sergey Karayev: 1 / 11259
  Ross B. Girshick: 1 / 11259
  Jonathan Long: 1 / 11259
  Yangqing Jia: 1 / 11259
  Sergio Guadarrama: 1 / 11259
  Jeff Donahue: 1 / 11259
  Trevor Darrell: 1 / 11259
  Evan Shelhamer: 1 / 11259
  Andrea Vedaldi: 1 / 2175
  Karel Lenc: 1 / 2175
  Zhu Jianke: 2 / 593
  Steven Chu-Hong Hoi: 1 / 521
  Yongdong Zhang: 1 / 521
  Ji Wan: 1 / 521
  Pengcheng Wu: 1 / 521
  Dayong Wang: 1 / 521
  Jintao Li: 1 / 521
  Juan Pablo Bello: 1 / 290
  Christopher Jacoby: 1 / 290
  Justin Salamon: 1 / 290
  2015
  Karel Lenc: 1 / 2175
  Andrea Vedaldi: 1 / 2175
  Shih-Fu Chang: 7 / 240
  Yu-Gang Jiang: 2 / 235
  Hao Ye: 1 / 234
  Zuxuan Wu: 1 / 234
  Xi Wang: 1 / 234
  Xiangyang Xue: 1 / 234
  Yang Yang: 7 / 192
  Karol J. Piczak: 1 / 191
  Zhaozheng Yin: 1 / 149
  Wenchao Jiang: 1 / 149
  Richang Hong: 3 / 128
  Cees G. M. Snoek: 4 / 128
  Thomas Mensink: 2 / 120
  Guangnan Ye: 2 / 112
  Dong Liu: 2 / 112
  Wei Wang: 3 / 109
  Yitong Li: 1 / 107
  Hongliang Xu: 1 / 107
  2016
  Tat-Seng Chua: 7 / 186
  R. Venkatesh Babu: 2 / 148
  Srinivas S. S. Kruthiventi: 1 / 141
  Qi Tian: 4 / 141
  Lokesh Boominathan: 1 / 141
  Yu-Gang Jiang: 4 / 118
  Heng Tao Shen: 5 / 117
  Pichao Wang: 1 / 115
  Wanqing Li: 1 / 115
  Yonghong Hou: 1 / 115
  Zhaoyang Li: 1 / 115
  Fumin Shen: 5 / 112
  Zhimin Cao: 1 / 106
  Jiahui Yu: 1 / 106
  Zhangyang Wang: 1 / 106
  Yuning Jiang: 1 / 106
  Thomas S. Huang: 1 / 106
  Hanwang Zhang: 4 / 103
  Alireza Zare: 1 / 103
  Alireza Aminlou: 1 / 103
  2017
  Heng Tao Shen: 7 / 181
  Qi Tian: 6 / 141
  Jian Cheng: 1 / 111
  Xiang Xiang: 1 / 111
  Feng Wang: 1 / 111
  Alan L. Yuille: 1 / 111
  Yang Yang: 1 / 105
  Alan Hanjalic: 1 / 105
  Bokun Wang: 1 / 105
  Xing Xu: 1 / 105
  Shiliang Zhang: 2 / 103
  Liqiang Nie: 5 / 100
  Yu-Gang Jiang: 7 / 99
  Wen Gao: 2 / 95
  Longhui Wei: 1 / 95
  Hantao Yao: 1 / 95
  Jiashi Feng: 4 / 74
  Larry S. Davis: 2 / 71
  Zheng Shou: 1 / 70
  Tianwei Lin: 1 / 70
  2018
  Xiong Chen: 1 / 52
  Jiwei Li: 1 / 52
  Xi Zhou: 1 / 52
  Guanshuo Wang: 1 / 52
  Yufeng Yuan: 1 / 52
  Liang Lin: 6 / 24
  Philip S. Yu: 2 / 23
  Yiqiang Chen: 1 / 22
  Yongdong Zhang: 5 / 22
  Meiyu Huang: 1 / 22
  Zheng-Jun Zha: 10 / 22
  Wenjie Feng: 1 / 22
  Jindong Wang: 1 / 22
  Han Yu: 1 / 22
  Guanbin Li: 2 / 20
  Le Dong: 2 / 19
  Huiyou Chang: 1 / 17
  Xiang He: 1 / 17
  Wei Zhang: 1 / 17
  Tat-Seng Chua: 6 / 14

  Publications

  Browse by Citation
  10
  被引用191
  18
  Lokesh Boominathan, Srinivas S. S. Kruthiventi,R. Venkatesh Babu
  (2016)
  被引用141
  79
  被引用49