Engineering Applications of Artificial Intelligence

  Engineering Applications of Artificial Intelligence. A journal of IFAC, the International Federation of Automatic Control. Artificial Intelligence (AI) techniques are now being used by the practising engineer to solve a whole range of hitherto intractable problems.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Gan Wensheng: 1 / 12
  Zhang Binbin: 1 / 12
  Hong Tzung-Pei: 1 / 12
  Lin Chun-Wei: 1 / 12
  2015
  K. W. Chau: 2 / 155
  X. Y. Chen: 1 / 125
  A. O. Busari: 1 / 125
  Gordon G. Parker: 1 / 107
  Abhilash Kantamneni: 1 / 107
  Laura E. Brown: 1 / 107
  Wayne W. Weaver: 1 / 107
  Parham Moradi: 2 / 85
  Qihe Liu: 1 / 52
  Xudong Li: 1 / 52
  Min Fu: 1 / 52
  Ce Zhu: 1 / 52
  Mao Ye: 1 / 52
  Pei Xu: 1 / 52
  Henri Pierreval: 1 / 51
  Nawel Bayar: 1 / 51
  Sonia Hajri-Gabouj: 1 / 51
  Saber Darmoul: 1 / 51
  Minrui Fei: 2 / 50
  Mehrdad Rostami: 1 / 48
  2016
  Shasha Wang: 1 / 104
  Liangxiao Jiang: 1 / 104
  Lungan Zhang: 1 / 104
  Chaoqun Li: 1 / 104
  Jian Jin: 3 / 98
  Ping Ji: 2 / 75
  Wei Dai: 1 / 69
  Lean Yu: 1 / 69
  Ling Tang: 1 / 69
  Zhan Justin: 3 / 64
  Lin Jerry Chun-Wei: 3 / 64
  Yan Zhang: 1 / 60
  Erhu Zhang: 1 / 60
  Wanjun Chen: 1 / 60
  Yanan Li: 1 / 56
  Jinling Li: 1 / 56
  Xiao Liu: 1 / 56
  Haixiang Guo: 1 / 56
  Rui Gu: 1 / 56
  Yijing Li: 1 / 56
  2017
  Zhan Justin: 2 / 23
  Gan Wensheng: 2 / 23
  Chao Han-Chieh: 2 / 23
  Fournier-Viger Philippe: 2 / 23
  Lin Jerry Chun-Wei: 2 / 23
  Wu Jimmy Ming-Tai: 1 / 10
  Zhiwu Li: 1 / 1
  Jian-Xin You: 1 / 1
  Guangdong Tian: 1 / 1
  Hu-Chen Liu: 1 / 1
  Ajith Abraham: 1 / 0
  Varun Kumar Ojha: 1 / 0
  Mohammad Zhalechian: 1 / 0
  Seyyed Mojtaba Bidoki: 1 / 0
  Zixing Cai: 1 / 0
  Saeed Jalili: 1 / 0
  Pranab K. Muhuri: 1 / 0
  Diego Dermeval: 1 / 0
  Mahdi Eftekhari: 1 / 0
  Le-An Yu: 1 / 0
  2018
  Li Zhengming: 1 / 2
  Pan Jeng-Shyan: 1 / 2
  Fan Zizhu: 1 / 2
  Wen Jie: 1 / 2
  Zhang Zheng: 1 / 2
  Hong Tzung-Pei: 1 / 2
  Lin Jerry Chun-Wei: 1 / 2
  Ren Shifeng: 1 / 2
  Fournier-Viger Philippe: 1 / 2

  Publications

  Browse by Citation
  22
  Diego Calvanese, Pietro Liuzzo, Alessandro Mosca, José Remesal, Martin Rezk, Guillem Rull
  (2016)
  Cited by36
  35
  Cited by28
  40
  Chuan Li, José Valente de Oliveira,Mariela Cerrada, Fannia Pacheco, Diego Cabrera, René-Vinicio Sanchez, Grover Zurita
  (2016)
  Cited by26