IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence

  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence is a monthly peer-reviewed scientific journal published by the IEEE Computer Society. It covers research in computer vision and image understanding, pattern analysis and recognition, and machine intelligence. machine learning, search techniques, document and handwriting analysis, medical image analysis, video and image sequence analysis, content-based retrieval of image and video, and face and gesture recognition. The editor-in-chief is Sven J. Dickinson (University of Toronto). According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2018 impact factor of 17.730.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Piotr DolláR: 2 / 991
  C. Lawrence Zitnick: 1 / 496
  Zitnick, C.: 1 / 495
  Mathieu Salzmann: 1 / 95
  Hongdong Li: 1 / 95
  Sadeep Jayasumana: 1 / 95
  Richard I. Hartley: 1 / 95
  Mehrtash Tafazzoli Harandi: 1 / 95
  Wanli Ouyang: 1 / 91
  Rui Zhao: 1 / 91
  Xiaogang Wang: 1 / 91
  Mathe, S.: 1 / 80
  Sminchisescu, C.: 1 / 80
  Sastry Shankar: 1 / 76
  Sapiro Guillermo: 1 / 76
  Elhamifar Ehsan: 1 / 76
  Parikh, D.: 1 / 54
  Guosheng Lin: 1 / 54
  Anton Van Den Hengel: 1 / 54
  Chunhua Shen: 1 / 54
  2015
  Kaiming He: 3 / 3985
  Zhang Xiangyu: 2 / 2950
  Jian Sun : 1 / 2752
  Shaoqing Ren: 1 / 2752
  Chen Change Loy: 1 / 1035
  Chao Dong: 1 / 1035
  Xiaoou Tang: 1 / 1035
  Xiaoyu Wang: 2 / 460
  Bernt Schiele: 1 / 455
  Jan Hendrik Hosang: 1 / 455
  Piotr DolláR: 1 / 455
  Rodrigo Benenson: 1 / 455
  Saxena, A.: 1 / 381
  Koppula, H.S.: 1 / 381
  David S. Doermann: 1 / 371
  Qixiang Ye: 1 / 371
  Yuanqing Lin: 1 / 358
  Shenghuo Zhu: 1 / 358
  Ming Yang: 1 / 358
  Hatice Gunes: 1 / 329
  2016
  Trevor Darrell: 1 / 810
  Jeff Donahue: 1 / 810
  Jitendra Malik: 1 / 810
  Ross B. Girshick: 1 / 810
  Tao Dacheng: 4 / 532
  Xilin Chen: 1 / 286
  Meina Kan: 1 / 286
  Haihong Zhang: 1 / 286
  Shiguang Shan: 1 / 286
  Shihong Lao: 1 / 286
  Tongliang Liu: 1 / 255
  Chen Change Loy: 2 / 232
  Ping Luo: 2 / 232
  Xiaoou Tang: 2 / 232
  Jonghyun Choi: 1 / 221
  Larry S. Davis: 1 / 221
  Changxing Ding: 1 / 221
  Zhanpeng Zhang: 1 / 197
  Qiong Yan: 1 / 181
  Li Xu: 1 / 181
  2017
  Hongsheng Li: 2 / 229
  Xiaogang Wang: 2 / 229
  Ming-Hsuan Yang: 4 / 227
  Han Zhang: 1 / 222
  Tao Xu: 1 / 222
  Shaoting Zhang: 1 / 222
  Xiaolei Huang: 1 / 222
  Dimitris N. Metaxas: 1 / 222
  Jia-Bin Huang: 3 / 190
  Xiaokang Yang: 1 / 178
  Chao Ma: 1 / 178
  Luo Lei: 1 / 136
  Tai Ying: 1 / 136
  Yang Jian: 1 / 136
  Qian Jianjun: 1 / 136
  Xu Yong: 1 / 136
  Zhang Fanlong: 1 / 136
  Jingdong Wang: 1 / 110
  Ting Zhang: 1 / 110
  Yunsu Bok: 1 / 98
  2018
  Mariana LourençO: 1 / 20
  Bernardete Ribeiro: 1 / 20
  Francisco C. Pereira: 1 / 20
  Filipe Rodrigues: 1 / 20
  Stephen Gould: 1 / 16
  Rodrigo Santa Cruz: 1 / 16
  Basura Fernando: 1 / 16
  Anoop Cherian: 1 / 16
  Oren Freifeld: 1 / 8
  John J Leonard: 1 / 8
  John W Fisher: 1 / 8
  Guy Rosman: 1 / 8
  Julian Straub: 1 / 8
  Shuicheng Yan: 4 / 8
  Shervin Ardeshir: 1 / 6
  Xiaogang Wang: 1 / 6
  Canyi Lu: 2 / 6
  Jiashi Feng: 5 / 6
  Dan Xu: 1 / 6
  Nicu Sebe: 1 / 6
  2019
  Andrew Reader: 1 / 0
  Liang Lin: 1 / 0
  Gastao Lima Da Cruz: 1 / 0
  Jingkuan Song: 1 / 0
  Sheng Tang: 1 / 0
  Zhenguo Yang: 1 / 0
  Yijia He: 1 / 0
  Claudia Prieto: 1 / 0
  Chunhua Shen: 1 / 0
  Pengxu Wei: 1 / 0
  Shuhui Jiang: 1 / 0
  Chen Qian: 1 / 0
  Chenhan Jiang: 1 / 0
  Weiping Wang: 1 / 0
  Jacopo Iacovacci: 1 / 0
  Xiong J.: 1 / 0
  Keze Wang: 1 / 0
  Shizhong Liao: 1 / 0
  Charalambos Poullis: 1 / 0
  Yu Liu: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  31
  Cited by110