ACM Computing Surveys

  ACM Computing Surveys is a quarterly peer-reviewed scientific journal published by the Association for Computing Machinery. It publishes survey articles and tutorials related to computer science and computing. The journal was established in 1969 with William S. Dorn as founding editor-in-chief.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Vittorio Murino: 1 / 62
  Marco Crocco: 1 / 62
  Andrea Trucco: 1 / 62
  Marco Cristani: 1 / 62
  2015
  Bin Guo: 1 / 406
  Zhiwen Yu: 1 / 406
  Yu Wang: 1 / 406
  Neil Y. Yen: 1 / 406
  Xingshe Zhou: 1 / 406
  Zhu Wang: 1 / 406
  Runhe Huang: 1 / 406
  Sarah Vieweg: 1 / 367
  Carlos Castillo: 1 / 367
  Fernando Diaz: 1 / 367
  Muhammad Imran: 1 / 367
  Yao Xin: 1 / 273
  Li Jinlong: 1 / 273
  Tang Ke: 1 / 273
  Li Bingdong: 1 / 273
  Jeffrey S. Vetter: 1 / 236
  Sparsh Mittal: 1 / 236
  Yue-Jiao Gong: 1 / 229
  Xiao Fang Liu: 1 / 229
  Zhi-Hui Zhan: 1 / 229
  2016
  Sparsh Mittal: 3 / 374
  Angel Lagares Lemos: 1 / 148
  Boualem Benatallah: 1 / 148
  Florian Daniel: 1 / 148
  Albert Y. Zomaya: 3 / 111
  S. S. Iyengar: 2 / 105
  Buyya Rajkumar: 2 / 100
  Inderveer Chana: 1 / 99
  Sukhpal Singh: 1 / 99
  Md. Zakirul Alam Bhuiyan: 1 / 90
  Jie Wu: 1 / 90
  Guojun Wang: 1 / 90
  Wenjun Jiang: 1 / 90
  Ruogu Fang: 1 / 87
  Yimin Yang: 1 / 87
  Samira Pouyanfar: 1 / 87
  Shu-Ching Chen: 1 / 87
  Samee U. Khan: 2 / 83
  Abdullah Gani: 2 / 83
  Dimitris Mostrous: 1 / 79

  Publications

  Browse by Citation
  90
  Cited by6
  91
  Cited by6