IEEE Transactions on Smart Grid

  The IEEE Transactions on Smart Grid is a cross disciplinary and internationally archival journal aimed at disseminating results of research on smart grid that relates to, arises from, or deliberately influences energy generation, transmission, distribution and delivery.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Morteza Aien: 1 / 75
  Masoud Rashidinejad: 1 / 75
  Mahmud Fotuhi-Firuzabad: 1 / 75
  Marco Jahn: 1 / 25
  Angeliki Lydia Antonia Syrri: 1 / 25
  Enrico Macii: 1 / 25
  Pierluigi Mancarella: 1 / 25
  Andrea Acquaviva: 1 / 25
  Edoardo Patti: 1 / 25
  Xialin Li: 1 / 23
  Wei Wang: 1 / 23
  Yixin Liu: 1 / 23
  Bingqi Jiao: 1 / 23
  Wenjian Liu: 1 / 23
  Chengshan Wang: 1 / 23
  Li Guo: 1 / 23
  Fangxing Li: 1 / 23
  Georgios B. Giannakis: 1 / 10
  Ross Baldick: 1 / 10
  Vassilis Kekatos: 1 / 10
  2015
  Josep M Guerrero: 6 / 129
  Chen, C.: 1 / 121
  Wang, J.: 1 / 121
  Zhao, D.: 1 / 121
  Qiu, F.: 1 / 121
  He, G.: 1 / 107
  Chen, Q.: 1 / 107
  Kang, C.: 1 / 107
  Pinson, P.: 1 / 107
  Huaguang Zhang: 1 / 106
  Jianguo Zhou: 1 / 106
  Qiuye Sun: 1 / 106
  Renke Han: 1 / 106
  Wong, V.W.S.: 1 / 102
  Schober, R.: 1 / 102
  Samadi, P.: 1 / 102
  Tomislav Dragicevic: 1 / 100
  Josep M. Guerrero: 1 / 100
  Fen Tang: 1 / 100
  Anjan Bose: 2 / 100
  2016
  Josep M Guerrero: 4 / 106
  Zhao Yang Dong: 4 / 89
  Yilu Liu: 2 / 80
  Thierry Van Cutsem: 1 / 77
  Aras Sheikhi: 1 / 77
  Frederic Olivier: 1 / 77
  Damien Ernst: 1 / 77
  Petros Aristidou: 1 / 77
  Shahab Bahrami: 1 / 77
  Jethro Dowell: 1 / 75
  Pierre Pinson: 1 / 75
  Raji Atia: 1 / 75
  Noboru Yamada: 1 / 75
  Constanza Ahumada: 1 / 73
  Doris SáEz: 2 / 73
  Roberto CáRdenas: 1 / 73
  Yingying Chen: 2 / 70
  Kit Po Wong: 4 / 70
  Fengji Luo: 2 / 70
  Xinghuo Yu: 1 / 69
  2018
  Guo Qinglai: 3 / 27
  Li Zhengshuo: 2 / 27
  Sun Hongbin: 3 / 27
  Wang Jianhui: 1 / 15
  Wang Jianhui: 1 / 12
  Zheng Jinghong: 1 / 6
  Zhu Shouzhen: 1 / 6
  Shahidehpour Mohammad: 1 / 6
  Shen Xinwei: 2 / 6
  Han Yingduo: 1 / 6
  Munsing Eric: 1 / 1
  Zhang Hongcai: 1 / 1
  Song Yonghua: 1 / 1
  Moura Scott J.: 1 / 1
  Hu Zechun: 1 / 1
  Deng Zicong: 1 / 0
  Fei Zhongyang: 1 / 0
  Sun Hongbin: 1 / 0
  Zhao Tianyang: 1 / 0
  Xu Yinliang: 2 / 0
  2019
  Jin Hongyang: 1 / 0
  Guo Qinglai: 1 / 0
  Wang Bin: 1 / 0
  Li Zhengshuo: 1 / 0
  Sun Hongbin: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  57
  被引用32