IEEE Transactions on Industrial Informatics

  IEEE Transactions on Industrial Informatics focuses on knowledge-based factory automation as a means to enhance industrial fabrication and manufacturing processes. This embraces a collection of techniques that use information analysis, manipulation, and distribution to achieve higher efficiency, effectiveness, reliability, and/or security within the industrial environment. The scope of the Transaction includes reporting, defining, providing a forum for discourse, and informing its readers about the latest developments in intelligent and computer control systems, robotics, factory communications and automation, flexible manufacturing, visionsystems, and data acquisition and signal processing.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Gidlund, M.: 1 / 0
  Dobslaw, F.: 1 / 0
  Zhang, T.: 1 / 0
  2015
  Mo-Yuen Chow: 2 / 370
  Zaiyue Yang: 2 / 370
  Ruilong Deng: 1 / 365
  Jiming Chen: 1 / 365
  JoãO P. S. CatalãO: 2 / 171
  Yu, X.: 1 / 163
  Alahakoon, D.: 1 / 163
  Gerhard P. Hancke: 2 / 153
  Gian Antonio Susto: 1 / 141
  SeáN F. Mcloone: 1 / 141
  Alessandro Beghi: 1 / 141
  Simone Pampuri: 1 / 141
  Andrea Schirru: 1 / 141
  Nikolaos G. Paterakis: 1 / 138
  Ozan Erdinc: 1 / 138
  Anastasios G. Bakirtzis: 1 / 138
  Choon Ki Ahn: 1 / 133
  Jung-Min Pak: 1 / 133
  Myo-Taeg Lim: 1 / 133
  Yuriy S. Shmaliy: 1 / 133
  2016
  Baoming Ge: 3 / 128
  Haitham Abu-Rub: 3 / 128
  Yushan Liu: 3 / 128
  Philippe-Alexandre Labbe: 2 / 106
  Kamal Al-Haddad: 2 / 106
  Hani Vahedi: 1 / 104
  Xiaohang Jin: 2 / 103
  Gerhard P. Hancke: 2 / 99
  Zhiwu Li: 1 / 85
  W. M. Wonham: 1 / 85
  Xi Wang: 1 / 85
  Hexu Sun: 2 / 82
  Jamshid Aghaei: 2 / 81
  Luca Benini: 2 / 81
  Rong Yu: 1 / 74
  Yan Zhang: 1 / 74
  Weifeng Zhong: 1 / 74
  Shengli Xie: 1 / 74
  Stein Gjessing: 1 / 74
  Chau Yuen: 1 / 74
  2017
  Zhang Haijun: 2 / 151
  John K. L. Ho: 1 / 100
  Tommy W. S. Chow: 1 / 100
  Cao Xiong: 1 / 100
  Ji Yuzhu: 1 / 51
  Li Jingxuan: 1 / 51
  Yue Heng: 1 / 51
  Zhu Fangxing: 1 / 10
  Zhong Shangru: 1 / 10
  Zhang Haijun: 1 / 10
  Lei Kai: 1 / 10
  Xu Kuai: 1 / 10
  Huang Qiaoying: 1 / 1
  Jia Chris Kui: 1 / 1
  Zhang Xiaofeng: 1 / 1
  Ye Yunming: 1 / 1
  2018
  Zhu Fangxing: 1 / 0
  Xu Kuai: 1 / 0
  Zhang Haijun: 1 / 0
  Zhong Shangru: 1 / 0
  Kar Soummya: 1 / 0
  Bhattacharjee Vikram: 1 / 0
  Lei Kai: 1 / 0
  Xu Yinliang: 1 / 0
  Chow Mo-Yuen: 1 / 0
  Khan Irfan: 1 / 0
  2019
  Gooi Hoay Beng: 1 / 0
  Nie Yue: 1 / 0
  Yuan Kaifen: 1 / 0
  Sun Hongbin: 1 / 0
  Guo Jinhong: 1 / 0
  Xu Jie: 1 / 0
  Zhang Wei: 1 / 0
  Xu Yinliang: 2 / 0
  Shen Yunfeng: 1 / 0
  Gu Wei: 1 / 0
  Sun Hongbin: 1 / 0
  Tian Yingxuan: 1 / 0
  Jian Xiangdong: 1 / 0
  Ma Xing: 1 / 0
  Chow Mo-Yuen: 1 / 0
  Peng Jianchun: 1 / 0
  Xu Yan: 1 / 0
  Li Zhengshuo: 1 / 0
  Wang Li: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  17
  Cited by68