Multimedia Tools and Applications

  Multimedia Tools and Applications publishes original research articles on multimedia development and system support tools as well as case studies of multimedia applications. It also features experimental and survey articles. The journal is intended for academics, practitioners, scientists and engineers who are involved in multimedia system research, design and applications. All papers are peer reviewed.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Xingming Sun: 2 / 366
  Quansheng Liu: 1 / 353
  Xinhui Wang: 1 / 353
  Naixue Xiong: 1 / 353
  Zhihua Xia: 1 / 353
  Yoshiyuki Kawano: 2 / 186
  Chinchen Chang: 5 / 125
  Chuan Qin: 1 / 103
  Taijung Hsu: 1 / 103
  Ioannis Pratikakis: 4 / 85
  Syed Ali Abbas: 2 / 83
  Ayesha Kulsoom: 2 / 83
  Hamed Arshad: 1 / 73
  Morteza Nikooghadam: 1 / 73
  Amal Khalifa: 1 / 71
  M Sadek: 1 / 71
  Mostafa G M Mostafa: 1 / 71
  R Venkatesh Babu: 4 / 66
  Zhenjun Tang: 1 / 63
  Xianquan Zhang: 1 / 63
  2015
  Yoshiyuki Kawano: 2 / 186
  Muhammad Sajjad: 2 / 113
  Sung Wook Baik: 2 / 113
  Irfan Mehmood: 2 / 113
  Chin-Chen Chang: 1 / 103
  Tai-Jung Hsu: 1 / 103
  Chuan Qin: 1 / 103
  Khan Muhammad: 1 / 100
  Seungmin Rho: 1 / 100
  Won-Hyung Lee: 1 / 91
  Jung Tae Kim: 1 / 91
  Amal Said Khalifa: 1 / 71
  Mennatallah M. Sadek: 1 / 71
  Mostafa G. M. Mostafa: 1 / 71
  Jiuwen Cao: 1 / 67
  Tao Chen: 1 / 67
  Jiayuan Fan: 1 / 67
  Zhenjun Tang: 1 / 63
  Weiwei Lan: 1 / 63
  Xianquan Zhang: 1 / 63
  2016
  Xingming Sun: 1 / 353
  Xinhui Wang: 1 / 353
  Quansheng Liu: 1 / 353
  Naixue Xiong: 1 / 353
  Zhihua Xia: 1 / 353
  Hamed Arshad: 1 / 73
  Morteza Nikooghadam: 1 / 73
  Jiayuan Fan: 1 / 67
  Jiuwen Cao: 1 / 67
  Tao Chen: 1 / 67
  Alberto Del Bimbo: 2 / 64
  Haipeng Chen: 1 / 51
  Xuanjing Shen: 1 / 51
  Ye Zhu: 1 / 51
  Abdennaceur Kachouri: 1 / 49
  Mounir Samet: 1 / 49
  Mohamed Amine Ben Farah: 1 / 49
  Ramzi Guesmi: 1 / 49
  Mohammad Sabzinejad Farash: 2 / 49
  Liming Chen: 1 / 47
  2017
  Yang Yun: 1 / 25
  Liu Mengyuan: 1 / 25
  Zhang Baochang: 1 / 25
  Jiang Junjun: 1 / 25
  Hou Zhenjie: 1 / 25
  Chen Chen: 1 / 25
  Zhong Sheng-Hua: 1 / 19
  Wu Jiaxin: 1 / 19
  Jiang Jianmin: 1 / 19
  Yang Yunyun: 1 / 19
  Rodrigo Augusto Igawa: 1 / 15
  Sylvio Barbon, Jr: 1 / 15
  Bruno Bogaz ZarpelãO: 1 / 15
  Yuan Di: 1 / 12
  Ou Weihua: 1 / 12
  Liu Qiao: 1 / 12
  Cao Yongfeng: 1 / 12
  Zhang Shaofeng: 1 / 6
  Hu Guangwu: 1 / 6
  Mercaldo Francesco: 1 / 6
  2018
  Zhu Chunbiao: 1 / 6
  Li Ge: 1 / 6
  Zhao Yong: 1 / 3
  Zhang Xianjie: 1 / 3
  Zou Wenbin: 1 / 3
  Zhang Guiying: 1 / 3
  Lu Zhe-Ming: 1 / 0
  Chang Tang: 1 / 0
  Zhao Dong-Ning: 1 / 0
  Shuang Wang: 1 / 0
  Hao Dong: 1 / 0
  Chen Jinyuan: 1 / 0
  Guo Yanqing: 1 / 0
  Zheng Hai-Tao: 1 / 0
  Di Wu: 1 / 0
  Guo Jun: 1 / 0
  Ahmed Aldahdooh: 1 / 0
  Ling Xing: 1 / 0
  Yang Yi: 1 / 0
  Yonghong Hou: 1 / 0
  2019
  Hongdi Zheng: 1 / 0
  Manoochehr Nahvi: 1 / 0
  Erma Rahayu Mohd Faizal Abdullah: 1 / 0
  Youli Fang: 1 / 0
  Xiaofen Zhou: 1 / 0
  Weihui Du: 1 / 0
  Hui-Hung Wang: 1 / 0
  Junfeng Wang: 1 / 0
  Chia-Wei Tu: 1 / 0
  Pai Peng: 1 / 0
  Chen-Kuo Chiang: 1 / 0
  Zilin Qiang: 1 / 0
  Chuan-Ming Song: 1 / 0
  Shui-Hua Wang: 1 / 0
  Ming-Zhe Fu: 1 / 0
  Ghulam Mujtaba: 1 / 0
  Hafiz Yasir Ghafoor: 1 / 0
  Peng Han: 1 / 0
  Franca Garzotto: 1 / 0
  Xuelian Ming: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  28
  Cited by34
  35
  Cited by31
  86
  Wu Jiaxin, Zhong Sheng-hua, Jiang Jianmin,Yang Yunyun
  (2017)
  Cited by19
  90
  Cited by19