IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing

  IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. This publication focuses on research into foundations, methodologies, and mechanisms that support the achievement through design, modeling, and evaluation of systems and networks that are dependable and secure to the desired degree without compromising performance.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Zeadally, S.: 1 / 16
  Sood, A.: 1 / 16
  Enbody, R.: 1 / 16
  Cuenca-Asensi, S.: 1 / 11
  Reyneri, L.M.: 1 / 11
  Martinez-Alvarez, A.: 1 / 11
  Restrepo-Calle, F.: 1 / 11
  Slavin, R.: 1 / 1
  Shen, H.: 1 / 1
  Krishnan, R.: 1 / 1
  Niu, J.: 1 / 1
  Stoller, S.D.: 1 / 0
  Xu, Z.: 1 / 0
  Schneider, F.B.: 1 / 0
  Van Renesse, R.: 1 / 0
  Schiper, N.: 1 / 0
  2015
  Ping Wang: 1 / 202
  Debiao He: 1 / 202
  Ding Wang: 1 / 202
  Chao-Hsien Chu: 1 / 202
  Yang, Y.: 1 / 152
  Liang, X.: 1 / 152
  Li, H: 1 / 152
  Luan, T.: 1 / 152
  Xiaofeng Chen: 1 / 134
  Xinyi Huang: 1 / 134
  Jin Li: 1 / 134
  Wenjing Lou: 1 / 134
  Jianfeng Ma: 1 / 134
  Elisa Bertino: 2 / 68
  Hong, J.B.: 1 / 57
  Kim, D.S.: 1 / 57
  Markus Buschle: 1 / 56
  Khurram Shahzad: 1 / 56
  Hannes Holm: 1 / 56
  Mathias Ekstedt: 1 / 56
  2016
  David Hutchison: 1 / 67
  Noor-Ul-Hassan Shirazi: 1 / 67
  Angelos K. Marnerides: 1 / 67
  Michael R. Watson: 1 / 67
  Andreas Mauthe: 1 / 67
  Yan Zhang: 1 / 57
  Xumin Huang: 1 / 57
  Jiawen Kang: 1 / 57
  Rong Yu: 1 / 57
  Shengli Xie: 1 / 57
  Stein Gjessing: 1 / 57
  Mahmoud Hashem Eiza: 1 / 46
  Qiang Ni: 1 / 46
  Ragib Hasan: 1 / 46
  Amit Kumar Dutta: 1 / 46
  Thomas Owens: 1 / 46
  Shams Zawoad: 1 / 46
  Der-Jiunn Deng: 1 / 42
  Che-Yu Chang: 1 / 42
  Hsu-Chun Yen: 1 / 42
  2017
  Li Qi: 2 / 18
  Yuan Zhang: 1 / 18
  Qingjun Chen: 1 / 18
  Sheng Zhong: 1 / 18
  Zhang Xinwen: 1 / 14
  Xu Mingwei: 1 / 14
  Sandhu Ravi: 1 / 14
  Zhang Peng: 1 / 4
  Lee Patrick P.C.: 1 / 4
  Fuyuan Zhang: 1 / 3
  Yongwang Zhao: 1 / 3
  Yang Liu: 1 / 3
  David SanáN: 1 / 3
  2018
  Lee Patrick P. C.: 1 / 5
  Zou Xiaoyue: 1 / 5
  Li Qi: 1 / 5
  Huang Qun: 1 / 5
  Zheng Jing: 1 / 5
  2019
  Jianbing Ni: 1 / 40
  Yong Yu: 1 / 40
  Yannan Li: 1 / 40
  Kim-Kwang Raymond Choo: 1 / 40
  Willy Susilo: 1 / 40
  Geyong Min: 1 / 40
  Reza Tourani: 1 / 24
  Travis Mick: 1 / 24
  Satyajayant Misra: 1 / 24
  Hong Huang: 1 / 24
  Frank Natividad: 1 / 24
  Nahid Ebrahimi Majd: 1 / 24
  Yajin Zhou: 1 / 13
  Xiaoguang Wang: 1 / 13
  Zhi Wang: 1 / 13
  Yong Qi: 1 / 13
  Yue Chen: 1 / 13
  MartíN Ochoa: 1 / 10
  Alexander Pretschner: 1 / 10
  Aleksander CisłAk: 1 / 10

  Publications

  Browse by Citation
  52
  Catalano Dario, Di Stefano Salvatore, Li Qi, Liu Alex X., Squicciarini Anna, Vinel Alexey,
  (2016)
  Cited by1