IEEE Transactions on Mobile Computing

  IEEE Transactions on Mobile Computing is a bimonthly peer-reviewed scientific journal covering technology related to the mobility of users, systems, data and computing. It was established in 2002 and is published by the IEEE Computer Society. The editor-in-chief is Marwan M. Krunz (University of Arizona). According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2016 impact factor of 3.822. IEEE Transactions on Mobile Computing is among the top journals by Journal Impact Factor in the area of communications.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Bin Guo: 1 / 91
  Shenlong Huangfu: 1 / 91
  Zhiwen Yu: 1 / 91
  Xing Xie: 1 / 91
  Huihui Chen: 1 / 91
  Daqing Zhang: 1 / 91
  Bista, S.: 1 / 64
  Dahal, K.: 1 / 64
  Shabut, A.: 1 / 64
  Awan, I.: 1 / 64
  Jianwei Huang: 2 / 54
  I-Hsun Chuang: 1 / 53
  Hsiao-Yun Wu: 1 / 53
  Yau-Hwang Kuo: 1 / 53
  Wendi Heinzelman: 1 / 50
  Bora Karaoglu: 1 / 50
  Xin Kang: 1 / 44
  Yongdong Wu: 1 / 44
  Shuqin Li: 1 / 39
  Shuo-Yen Robert Li: 1 / 39
  2015
  Daqing Zhang: 3 / 218
  Li, X.: 5 / 168
  Dusit Niyato: 1 / 132
  Ping Wang: 1 / 132
  Yang Zhang: 1 / 132
  Haoyi Xiong: 2 / 127
  Leye Wang: 2 / 127
  Hakima Chaouchi: 2 / 127
  Jin Chen: 1 / 120
  Ruijun Fu: 1 / 120
  Yishuang Geng: 1 / 120
  Kaveh Pahlavan: 1 / 120
  Guanqun Bao: 1 / 120
  Yunhao Liu: 6 / 110
  Shenlong Huangfu: 1 / 91
  Xing Xie: 1 / 91
  Mehmet Yunus Donmez: 1 / 91
  Sinan Isik: 1 / 91
  Can Tunca: 1 / 91
  Huihui Chen: 1 / 91
  2016
  Ahmed Elgohary: 1 / 88
  Romit Roy Choudhury: 1 / 88
  Moustafa Farid Alzantot: 1 / 88
  Heba Abdelnasser: 1 / 88
  Reham Mohamed: 1 / 88
  Moustafa Youssef: 1 / 88
  He Wang: 1 / 88
  Souvik Sen: 1 / 88
  Jiming Chen: 2 / 82
  Yuanchao Shu: 2 / 82
  Lin X. Cai: 2 / 82
  Tian He: 2 / 82
  Mung Chiang: 1 / 73
  Sangtae Ha: 1 / 73
  Carlee Joe-Wong: 1 / 73
  Soumya Sen: 1 / 73
  Youngbin Im: 1 / 73
  Ted Taekyoung Kwon: 1 / 73
  Haoyi Xiong: 1 / 70
  Guanling Chen: 1 / 70
  2017
  Huang Jianwei: 2 / 53
  Gao Lin: 2 / 53
  Duan Lingjie: 1 / 30
  Ma Qian: 1 / 23
  Liu Ya-Feng: 1 / 23
  Tian Erfang: 1 / 19
  Pang Haitian: 1 / 19
  Zhu Wenwu: 1 / 19
  Wang Zhi: 1 / 19
  Zhang Miao: 1 / 19
  Zhang Miao: 1 / 19
  Tian Erfang: 1 / 19
  Zhu Wenwu: 1 / 19
  Sun Lifeng: 1 / 19
  Pang Haitian: 1 / 19
  Wang Zhi: 1 / 19
  Sun Lifeng: 1 / 19
  Ren Kui: 1 / 5
  Sun Qihang: 1 / 5
  Jia Xiaohua: 1 / 5
  2018
  Huang Jianwei: 2 / 8
  Gao Lin: 1 / 6
  Duan Lingjie: 1 / 6
  Jiang Changkun: 1 / 6
  Lin Gao: 1 / 2
  Lifeng Sun: 1 / 2
  Ming Tang: 1 / 2
  Haitian Pang: 1 / 2
  Wang Qian: 1 / 0
  Li Qi: 1 / 0
  Du Minxin: 1 / 0
  Chen Yanjiao: 1 / 0
  Li Minghui: 1 / 0
  Tian Xin: 1 / 0
  2019
  Pang Haitian: 1 / 0
  Huang Jianwei: 1 / 0
  Li Peng: 1 / 0
  You Xiaohu: 1 / 0
  Sun Lifeng: 1 / 0
  Ding Zhiguo: 1 / 0
  Zheng Fu-Chun: 1 / 0
  Jiang Yanxiang: 1 / 0
  Gao Lin: 1 / 0
  Tang Ming: 1 / 0
  Ma Miaoli: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation