IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering

  IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering?TKDE) informs researchers, developers, managers, strategic planners, users, and others interested in state-of-the-art and state-of-the-practice activities in the knowledge and data engineering area.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Ng, M.K.: 1 / 50
  Ye Yunming: 1 / 50
  Li Xutao: 1 / 50
  Caiming Xiong: 1 / 17
  Jason J. Corso: 1 / 17
  Charles L. A. Clarke: 1 / 17
  David M. Johnson: 1 / 17
  Luchen Tan: 1 / 17
  Ye Yunming: 1 / 15
  Li Xutao: 1 / 15
  Michael K. Ng: 1 / 15
  Xing Mei: 1 / 8
  Chun-Guo Li: 1 / 8
  Bao-Gang Hu: 1 / 8
  Dawei Jiang: 1 / 0
  Beng Chin Ooi: 1 / 0
  Kian-Lee Tan: 1 / 0
  Wang-Chiew Tan: 1 / 0
  H. V. Jagadish: 1 / 0
  David Maier: 1 / 0
  2015
  Gang Chen: 2 / 259
  Meihui Zhang: 1 / 253
  Beng Chin Ooi: 1 / 253
  Hao Zhang: 1 / 253
  Kian-Lee Tan: 1 / 253
  Shuo Ma: 1 / 159
  Ouri Wolfson: 1 / 159
  Yu Zheng: 1 / 159
  Aaron Bostrom: 1 / 142
  Anthony Bagnall: 1 / 142
  Jon Hills: 1 / 142
  Jason Lines: 1 / 142
  Dacheng Tao: 2 / 124
  Yonggang Wen: 1 / 111
  Yong Luo: 1 / 111
  Kotagiri Ramamohanarao: 1 / 111
  Chao Xu: 1 / 111
  Liqiang Nie: 1 / 98
  Tat-Seng Chua: 1 / 98
  Shuicheng Yan: 1 / 98
  2016
  Pedro Antonio GutiéRrez: 1 / 123
  MaríA PéRez-Ortiz: 1 / 123
  Javier SáNchez-Monedero: 1 / 123
  CéSar HerváS-MartíNez: 1 / 123
  Francisco FernáNdez-Navarro: 1 / 123
  Tseng, V.S.: 1 / 102
  Fournier-Viger, P.: 1 / 102
  Wu, C.: 1 / 102
  Yu, P.S.: 1 / 102
  Parameswaran, A.G.: 2 / 102
  Xindong Wu: 3 / 93
  Joyce Jiyoung Whang: 1 / 89
  David F. Gleich: 1 / 89
  Inderjit S. Dhillon: 1 / 89
  Paul M. Baggenstoss: 1 / 84
  Steven Kay: 1 / 84
  Haibo He: 1 / 84
  Bo Tang: 1 / 84
  Hareton Leung: 1 / 77
  Zhiwen Yu: 1 / 77
  2017
  Wei Li: 1 / 19
  Lu Qin: 1 / 19
  Wenjie Zhang: 1 / 19
  Shiyu Yang: 1 / 19
  Lijun Chang: 1 / 19
  Wenzheng Xu: 1 / 8
  Mojtaba Rezvani: 1 / 8
  Weifa Liang: 1 / 8
  Jeffrey Xu Yu: 1 / 8
  Chengfei Liu: 1 / 8
  Limin Wang: 1 / 1
  Ana M. Martinez: 1 / 1
  Shenglei Chen: 1 / 1
  Geoffrey I. Webb: 1 / 1
  2018
  Junzhou Huang: 1 / 1
  Steven C. H. Hoi: 1 / 1
  Peilin Zhao: 1 / 1
  Yifan Zhang: 1 / 1
  Min Wu: 1 / 1
  Mingkui Tan: 1 / 1
  Wang Shuang: 1 / 0
  Duan Zhenhua: 1 / 0
  Xu Xiaofei: 1 / 0
  Ye Yunming: 1 / 0
  Zhao Mingbo: 1 / 0
  Du Hongwei: 1 / 0
  Tian Cong: 1 / 0
  Zhang Haijun: 1 / 0
  Lu Xu: 1 / 0
  2019
  Fournier-Viger Philippe: 1 / 0
  Bac Le: 1 / 0
  Tin Truong: 1 / 0
  Hai Duong: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation