IEEE Transactions on Vehicular Technology

  The IEEE Transactions on Vehicular Technology is dedicated to the publication of peer-reviewed original contributions of research regarding the theory and practice of electrical and electronics technology in vehicles and vehicular systems

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  J F Paris: 1 / 136
  Tao Han: 1 / 96
  Cheng-Xiang Wang: 1 / 96
  Min Chen: 1 / 96
  Yuming Wang: 1 / 96
  Xi Huang: 1 / 96
  Qiang Li: 1 / 96
  Xiaohu Ge: 1 / 96
  Elhadj Miliani: 1 / 44
  Babak Nahidmobarakeh: 1 / 44
  Serge Pierfederici: 1 / 44
  Farid Meibodytabar: 1 / 44
  Alexandre Battiston: 1 / 44
  J P Martin: 1 / 44
  Zhou Jianying: 1 / 37
  Fang Junbin: 1 / 37
  Joseph K. Liu: 1 / 37
  Zoe L. Jiang: 1 / 37
  Susilo Willy: 1 / 37
  Au Man Ho: 1 / 37
  2015
  Elza Erkip: 1 / 124
  Feilu Liu: 1 / 124
  Rui Yang: 1 / 124
  Mihaela C. Beluri: 1 / 124
  Erdem Bala: 1 / 124
  Chau Yuen: 1 / 12
  Behrouz Maham: 1 / 12
  Omid Semiari: 1 / 12
  Xiaojun Shen: 1 / 9
  Jun Wu: 1 / 9
  Xili Wan: 1 / 9
  Yoora Kim: 1 / 2
  Sungoh Kwon: 1 / 2
  Jing Wang: 1 / 0
  Yunzhou Li: 1 / 0
  Xibin Xu: 1 / 0
  Feifei Gao: 1 / 0
  Rui Zhu: 1 / 0
  2016
  Jia Xiaohua: 1 / 9
  Xie Ruitao: 1 / 9
  Zhang Bo: 1 / 9
  Yang Kan: 1 / 9
  Zhang, Yan: 1 / 1
  Sheng, Min: 1 / 1
  Guo, Chongtao: 1 / 1
  Li, Yuzhou: 1 / 1
  Wang, Xijun: 1 / 1
  2017
  Zhang Lan: 1 / 11
  Nie Weili: 1 / 11
  Feng Gang: 1 / 11
  Zheng Fu-Chun: 1 / 11
  Qin Shuang: 1 / 11
  Ding Liqin: 1 / 9
  Zhang Jie: 1 / 9
  Zhang Jiliang: 1 / 9
  Wang Yang: 1 / 9
  2018
  Li Li: 2 / 26
  Wang Fei-Yue: 1 / 13
  Li Keqiang: 1 / 13
  Meng Yue: 1 / 13
  Zhu Xu: 3 / 8
  Sun Sumei: 2 / 8
  Huang Yi: 1 / 8
  Wang Jingjing: 1 / 8
  Wei Zhongxiang: 1 / 8
  Zhang Peng: 1 / 1
  Chen Di: 1 / 1
  Li Hao: 1 / 1
  Hu Chengchen: 1 / 1
  Li Qi: 1 / 1
  Liu Yujie: 1 / 0
  Jin Song: 1 / 0
  Yang Kai: 1 / 0
  Wang Jingjing: 1 / 0
  Wei Zhongxiang: 1 / 0
  Fan Rongfei: 1 / 0
  2019
  Zhang Jun: 1 / 0
  Song Qingheng: 1 / 0
  Lei Tian: 1 / 0
  Gao Lin: 1 / 0
  Chang Lu: 1 / 0
  Jun Guo: 1 / 0
  Frank Gauterin: 1 / 0
  Siu-Ming Yiu: 1 / 0
  Yixiao Luo: 1 / 0
  Kehan Zhang: 1 / 0
  Yue-Jiao Gong: 1 / 0
  Mansoor Shafi: 1 / 0
  Mohamed-Slim Alouini: 1 / 0
  Mohamed El Hariri: 1 / 0
  ZdeněK HanzáLek: 1 / 0
  Wang Tong: 1 / 0
  Yong Ren: 1 / 0
  Mehrdad Ehsani: 1 / 0
  Jan DvořáK: 1 / 0
  Chu-Feng Xiao: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation