International Conference on Computer Vision

  The conference is usually spread over four to five days. Typically, experts in the focus areas give tutorial talks on the first day, then the technical sessions (and poster sessions in parallel) follow. Recent conferences have also had an increasing number of focused workshops and a commercial exhibition.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Xiaogang Wang: 1 / 1523
  Ziwei Liu: 1 / 1523
  Ping Luo: 1 / 1523
  Xiaoou Tang: 1 / 1523
  David Eigen: 1 / 1018
  Rob Fergus: 1 / 1018
  Le Song: 1 / 181
  Marcin Moczulski: 1 / 181
  Misha Denil: 1 / 181
  Nando De Freitas: 1 / 181
  Zichao Yang: 1 / 181
  Alexander J. Smola: 1 / 181
  Ziyu Wang: 1 / 181
  Yizhou Yu: 1 / 163
  Hao Zhang: 1 / 163
  Dennis Decoste: 1 / 163
  Zhicheng Yan: 1 / 163
  Robinson Piramuthu: 1 / 163
  Wei Di: 1 / 163
  Vignesh Jagadeesh: 1 / 163
  2015
  Ross B. Girshick: 2 / 5893
  Jian Sun: 3 / 5423
  Kaiming He: 1 / 5350
  Shaoqing Ren: 1 / 5350
  Xiangyu Zhang: 1 / 5350
  Manohar Paluri: 2 / 2196
  Du Tran: 1 / 2158
  Lorenzo Torresani: 1 / 2158
  Lubomir Bourdev: 1 / 2158
  Rob Fergus: 1 / 2158
  Bohyung Han: 2 / 1897
  Hyeonwoo Noh: 1 / 1854
  Seunghoon Hong: 1 / 1854
  Chang Huang: 1 / 1550
  Zhizhong Su: 1 / 1550
  Bernardino Romera-Paredes: 1 / 1550
  Sadeep Jayasumana: 1 / 1550
  Philip H. S. Torr: 1 / 1550
  Dalong Du: 1 / 1550
  Vibhav Vineet: 1 / 1550
  2016
  Dimitris N. Metaxas: 1 / 896
  Tao Xu: 1 / 896
  Xiaogang Wang: 1 / 896
  Hongsheng Li: 1 / 896
  Shaoting Zhang: 1 / 896
  Xiaolei Huang: 1 / 896
  Han Zhang: 1 / 896
  Zhaofan Qiu: 1 / 203
  Yehao Li: 1 / 203
  Tao Mei: 1 / 203
  Yingwei Pan: 1 / 203
  Ting Yao: 1 / 203
  Mehdi S. M. Sajjadi: 1 / 176
  Bernhard SchöLkopf: 1 / 176
  Michael Hirsch: 1 / 176
  Xin Li: 2 / 119
  Shuqin Xie: 1 / 115
  Haoshu Fang: 1 / 115
  Cewu Lu: 1 / 115
  Fuxin Li: 1 / 90
  2017
  Ross B. Girshick: 4 / 3929
  Kaiming He: 3 / 3692
  Piotr DolláR: 2 / 3644
  Georgia Gkioxari: 1 / 2432
  Taesung Park: 1 / 2295
  Jun-Yan Zhu: 1 / 2295
  Alexei A. Efros: 1 / 2295
  Phillip Isola: 1 / 2295
  Tsung-Yi Lin: 1 / 1212
  Priya Goyal: 1 / 1212
  Dhruv Batra: 2 / 949
  Devi Parikh: 1 / 819
  Michael Cogswell: 1 / 819
  Ramprasaath R. Selvaraju: 1 / 819
  Ramakrishna Vedantam: 1 / 819
  Abhishek Das: 1 / 819
  Yichen Wei: 4 / 767
  Haoran Xie: 1 / 684
  Xudong Mao: 1 / 684
  Raymond Y. K. Lau: 1 / 684

  Publications

  Browse by Citation
  1
  被引用7835
  22
  被引用476
  61
  被引用229
  69
  Lingxi Xie,Alan L. Yuille
  (2017)
  被引用211
  70
  被引用208