European Conference on Computer Vision

  ECCV, the European Conference on Computer Vision, is a bi-annual research with the proceedings published by Springer Science+Business Media. Similar to ICCV in scope and quality, it is held those years which ICCV is not. Like ICCV and CVPR, it is considered an important conference in computer vision, with an 'A' rating from the Australian Ranking of ICT Conferences and an 'A1' rating from the Brazilian ministry of education. The acceptance rate for ECCV 2010 was 24.4% posters and 3.3% oral presentations.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Matthew D. Zeiler: 1 / 6712
  Rob Fergus: 1 / 6712
  Pietro Perona: 2 / 5688
  Michael Maire: 1 / 5658
  Deva Ramanan: 1 / 5658
  Tsung-Yi Lin: 1 / 5658
  C. Lawrence Zitnick: 1 / 5658
  James Hays: 1 / 5658
  Piotr DolláR: 1 / 5658
  Serge Belongie: 1 / 5658
  Xiaoou Tang: 6 / 2628
  Ross B. Girshick: 4 / 2472
  Chen Change Loy: 2 / 2247
  Jitendra Malik: 3 / 1902
  C. Lawrence Zitnick: 1 / 1738
  Piotr DolláR: 1 / 1738
  Kaiming He: 2 / 1648
  Daniel Cremers: 1 / 1633
  Jakob Engel: 1 / 1633
  Thomas SchöPs: 1 / 1633
  2015
  Wei Liu: 1 / 4580
  Christian Szegedy: 1 / 4580
  Dumitru Erhan: 1 / 4580
  Dragomir Anguelov: 1 / 4580
  Scott Reed: 1 / 4580
  Huaizu Jiang: 1 / 1025
  Ming-Ming Cheng: 1 / 1025
  Jia Li: 1 / 1025
  Ali Borji: 1 / 1025
  Kate Saenko: 1 / 365
  Huijuan Xu: 1 / 365
  Xinchen Yan: 1 / 362
  Honglak Lee: 1 / 362
  Kihyuk Sohn: 1 / 362
  Jimei Yang: 1 / 362
  Vittorio Ferrari: 2 / 220
  Olga Russakovsky: 1 / 219
  Amy Bearman: 1 / 219
  Li Feifei: 1 / 219
  Howard Zhou: 1 / 168
  2016
  Kaiming He: 3 / 2749
  Jian Sun : 4 / 2504
  Shaoqing Ren: 2 / 2403
  Xiangyu Zhang: 1 / 2250
  Fei-Fei Li: 3 / 2084
  Alexandre Alahi: 4 / 2013
  Yu Qiao: 3 / 1960
  Justin Johnson: 1 / 1793
  Ali Farhadi: 6 / 1745
  Xiaoou Tang: 9 / 1653
  Mohammad Rastegari: 2 / 1379
  Joseph Redmon: 1 / 1339
  Vicente Ordonez: 1 / 1339
  Alexei A. Efros: 4 / 1324
  Luc J. Van Gool: 4 / 1081
  Abhinav Gupta: 8 / 1069
  Jia Deng: 2 / 1068
  Gang Wang: 5 / 1042
  Alejandro Newell: 1 / 1031
  Kaiyu Yang: 1 / 1031
  2017
  Li-Jia Li: 2 / 152
  Hengshuang Zhao: 1 / 133
  Jianping Shi: 1 / 133
  Xiaojuan Qi: 1 / 133
  Xiaoyong Shen: 1 / 133
  Jiaya Jia: 1 / 133
  Alan L. Yuille: 1 / 76
  Jonathan Huang: 1 / 76
  Jonathon Shlens: 1 / 76
  Wei Hua: 1 / 76
  Kevin Murphy: 1 / 76
  Chenxi Liu: 1 / 76
  Barret Zoph: 1 / 76
  Francesca Babiloni: 1 / 63
  Rahaf Aljundi: 1 / 63
  Marcus Rohrbach: 1 / 63
  Tinne Tuytelaars: 1 / 63
  Mohamed Elhoseiny: 1 / 63
  Relja Arandjelovic: 1 / 47
  Andrew Zisserman: 1 / 47
  2018
  Hartwig Adam: 2 / 555
  Liang-Chieh Chen: 2 / 517
  George Papandreou: 2 / 517
  Florian Schroff: 1 / 511
  Yukun Zhu: 1 / 511
  Ming-Hsuan Yang: 13 / 181
  Yi Yang: 6 / 172
  Liang Zheng: 3 / 168
  Jian Sun: 3 / 153
  Xiangyu Zhang: 3 / 153
  Jia-Bin Huang: 5 / 146
  Ningning Ma: 1 / 142
  Hai-Tao Zheng: 1 / 142
  Shengjin Wang: 1 / 135
  Qi Tian: 1 / 135
  Yifan Sun: 1 / 135
  Kevin Murphy: 4 / 128
  Chen Sun: 2 / 120
  Jonathan Huang: 2 / 114
  Fitsum A. Reda: 2 / 109

  Publications

  Browse by Citation
  22
  被引用698
  34
  被引用453
  49
  被引用360