IEEE International Conference on Data Engineering

  The annual IEEE International Conference on Data Engineering addresses research issues in designing, building, managing, and evaluating advanced data-intensive systems and applications. It is a leading forum for researchers, practitioners, developers, and users to explore cutting-edge ideas and to exchange techniques, tools, and experiences. We invite the submission of original research contributions.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Russell Paulet: 2 / 171
  Elisa Bertino: 2 / 171
  Thomas Neumann: 3 / 143
  Guoliang Li: 3 / 143
  Alfons Kemper: 3 / 143
  Divesh Srivastava: 2 / 138
  Barna Saha: 2 / 138
  Mohamed F. Mokbel: 4 / 131
  Michael Stonebraker: 2 / 129
  Christian S. Jensen: 2 / 119
  Md. Golam Koasar: 1 / 113
  Xun Yi: 1 / 113
  Ariel Weisberg: 1 / 112
  Nirmesh Malviya: 1 / 112
  Samuel Madden: 1 / 112
  Haixun Wang: 2 / 109
  Beng Chin Ooi: 2 / 106
  Willis Lang: 1 / 101
  Jignesh M. Patel: 1 / 101
  Srinath Shankar: 1 / 101
  2015
  Mohamed F. Mokbel: 2 / 351
  Ahmed Eldawy: 1 / 322
  Song Yang: 1 / 140
  Kenny Q. Zhu: 1 / 140
  Ke Wu: 1 / 140
  Inah Jeon: 1 / 85
  U. Kang: 1 / 85
  Christos Faloutsos: 1 / 85
  Evangelos E. Papalexakis: 1 / 85
  Hector Garcia-Molina: 2 / 66
  Julian Shun: 1 / 64
  Kanat Tangwongsan: 1 / 64
  Ting Yu: 1 / 55
  Graham Cormode: 1 / 55
  Zach Jorgensen: 1 / 55
  Peter Macko: 1 / 54
  Virendra J. Marathe: 1 / 54
  Daniel W. Margo: 1 / 54
  Margo I. Seltzer: 1 / 54
  Sanchez, D.: 1 / 52
  2016
  Benjamin Recht: 1 / 68
  Tomer Kaftan: 1 / 68
  Shivaram Venkataraman: 1 / 68
  Michael J. Franklin: 1 / 68
  Evan R. Sparks: 1 / 68
  Li Xiong: 2 / 36
  Masatoshi Yoshikawa: 1 / 23
  Yonghui Xiao: 1 / 23
  Yang Cao: 1 / 23
  William Smith: 1 / 21
  Baichuan Zhang: 1 / 21
  Sutanay Choudhury: 1 / 21
  Khushbu Agarwal: 1 / 21
  Meg Pirrung: 1 / 21
  Sumit Purohit: 1 / 21
  Mathew Thomas: 1 / 21
  Yikai Zhang: 1 / 18
  Lu Qin: 1 / 18
  Jeffrey Xu Yu: 1 / 18
  Ying Zhang: 1 / 18
  2017
  Jian Li: 2 / 54
  Lei Chen: 2 / 50
  Michael N. Gubanov: 2 / 45
  Jieping Ye: 1 / 43
  Larry S. Davis: 2 / 43
  Ang Li: 2 / 43
  Wei Cao: 1 / 43
  Dong Wang: 1 / 43
  Amol Deshpande: 3 / 43
  Hui Miao: 2 / 43
  Timos Sellis: 3 / 36
  Jieying She: 1 / 35
  Yongxin Tong: 1 / 35
  Ke Xu: 1 / 35
  Bin Yao: 1 / 35
  Tianshu Song: 1 / 35
  Libin Wang: 1 / 35
  Christopher M. Jermaine: 1 / 34
  Zekai J. Gao: 1 / 34
  Shangyu Luo: 1 / 34
  2018
  Christian S. Jensen: 4 / 36
  Hongzhi Yin: 3 / 28
  Themis Palpanas: 4 / 26
  Lei Zou: 3 / 26
  Quoc Viet Hung Nguyen: 2 / 25
  Zi Huang: 1 / 25
  Xiaofang Zhou: 2 / 25
  Xiaokui Xiao: 4 / 20
  Nan Tang: 6 / 20
  Lei Chen: 6 / 19
  Guoliang Li: 6 / 19
  Thomas Neumann: 4 / 19
  Chenjuan Guo: 1 / 17
  Samuel Madden: 3 / 17
  Bin Yang: 1 / 17
  Viktor Leis: 2 / 17
  Michael Stonebraker: 4 / 17
  Jilin Hu: 1 / 17
  Raul Castro Fernandez: 2 / 15
  Lu Qin: 7 / 15

  Publications

  Browse by Citation
  93
  Cited by14
  97
  Son T. Mai, Martin Storgaard Dieu,Ira Assent, Jon Jacobsen,Jesper Kristensen, Mathias Birk
  (2017)
  Cited by14