IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems

  The theoretical, experimental and operational aspects of electrical and electronics engineering and information technologies as applied to Intelligent Transportation Systems (ITS). Intelligent Transportation Systems are defined as those systems utilizing synergistic technologies and systems engineering concepts to develop and improve transportation systems of all kinds. The scope of this interdisciplinary activity includes the promotion, consolidation and coordination of ITS technical activities among IEEE entities, and providing a focus for cooperative activities, both internally and externally.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Ruisi He: 1 / 96
  Fredrik Tufvesson: 1 / 96
  Bo Ai: 1 / 96
  Tingting Zhang: 1 / 96
  Andreas F. Molisch: 1 / 96
  Zhangdui Zhong: 1 / 96
  Hamsa Balakrishnan: 1 / 26
  Melanie Sandberg: 1 / 26
  Ioannis Simaiakis: 1 / 26
  A C Gustavo Pelaez: 1 / 19
  Arturo De La Escalera: 1 / 19
  Jose Maria Armingol: 1 / 19
  Fernando Garcia: 1 / 19
  Victor A Shia: 1 / 0
  Ashish Sharma: 1 / 0
  Dimitar Filev: 1 / 0
  Lucas Philibert: 1 / 0
  Iwao Sato: 1 / 0
  Fuminori Tamba: 1 / 0
  Katsushi Tokunaga: 1 / 0
  2015
  Li Li: 2 / 112
  Chao Gou: 1 / 97
  Bin Tian: 1 / 97
  Brendan Tran Morris: 1 / 97
  Shaohu Tang: 1 / 97
  Ming Tang: 1 / 97
  Yuqiang Liu: 1 / 97
  Dayong Shen: 1 / 97
  Yanjie Yao: 1 / 97
  Xiaonan Su: 1 / 56
  Yi Zhang: 1 / 56
  Yuetong Lin: 1 / 56
  Roman Juranek: 1 / 39
  Adam Herout: 1 / 39
  Jakub Sochor: 1 / 39
  Marketa Dubska: 1 / 39
  Xavier Gibert: 1 / 36
  Vishal M. Patel: 1 / 36
  Rama Chellappa: 1 / 36
  Seela Veerabhadreswara Rao: 1 / 9
  2017
  Li Zhiheng: 2 / 36
  Zhao Yong: 1 / 26
  Lu Guangming: 1 / 26
  Zhong Zuofeng: 1 / 26
  Zhang Bob: 1 / 26
  Xu Yong: 1 / 26
  Wang Fei-Yue: 1 / 18
  Liu Wei: 1 / 18
  Avishai Ceder: 1 / 9
  Jihui Ma: 1 / 9
  Tao Liu: 1 / 9
  Lijie Zhou: 1 / 9
  Wei Guan: 1 / 9
  Sheng Jin: 1 / 5
  Dianhai Wang: 1 / 5
  Dongfang Ma: 1 / 5
  Xiaolong Ma: 1 / 5
  Chao Liu: 1 / 4
  Ryo Fujishiro: 1 / 4
  Lauren Christopher: 1 / 4
  2019
  Yang L.: 1 / 0
  Liu Kai: 1 / 0
  Dai Penglin: 1 / 0
  Zhang R.: 1 / 0
  Lee Victor Chung Sing: 1 / 0
  Zhang Haijun: 1 / 0
  Son Sang Hyuk: 1 / 0
  Wu Xiao: 1 / 0
  Feng Liang: 1 / 0
  Cheng X.: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  31
  Cited by0
  35
  Motomitsu Uchibori
  (2014)
  Cited by0
  57
  Cited by0
  58
  Yoshiaki Kobayashi
  (2014)
  Cited by0
  63
  Cited by0
  64
  Cited by0
  75
  Yuko Fujigaki
  (2014)
  Cited by0
  97
  Cited by0