IEEE Transactions on Multimedia

  IEEE Transactions on Multimedia is a bimonthly peer-reviewed scientific journal covering multimedia technology and applications. It was established in 1999 and is published by the IEEE Computer Society, IEEE Communications Society, IEEE Circuits and Systems Society, and IEEE Signal Processing Society. The editor-in-chief is Chang Wen Chen (State University of New York at Buffalo. According to the Journal Citation Reports, the journal has a 2016 impact factor of 3.509.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Fanman Meng: 2 / 226
  Hongliang Li: 2 / 226
  Jian Xiong: 2 / 226
  Qingbo Wu: 2 / 226
  Yongzhao Zhan: 1 / 186
  Qirong Mao: 1 / 186
  Zhengwei Huang: 1 / 186
  Ming Dong: 1 / 186
  Zhenxing Qian: 2 / 166
  Xinpeng Zhang: 2 / 166
  Rongrong Ji: 3 / 142
  Shuozhong Wang: 1 / 135
  Zhongyuan Wang: 1 / 134
  Zhen Han: 1 / 134
  Junjun Jiang: 1 / 134
  Ruimin Hu: 1 / 134
  Daniel Gatica-Perez: 3 / 129
  Yongdong Zhang: 3 / 108
  Hilmi E. Egilmez: 1 / 98
  A. Murat Tekalp: 1 / 98
  2015
  Jianbing Shen: 2 / 76
  Li Zhang: 1 / 76
  Shunli Zhang: 1 / 76
  Sicong Zhao: 1 / 76
  Xin Yu: 1 / 76
  Yao Sui: 1 / 76
  Xuelong Li: 2 / 76
  Ling Shao: 1 / 70
  Hongwei Hu: 1 / 70
  Yangbiao Liu: 1 / 70
  Bo Ma: 1 / 70
  Xiaoqian Qin: 1 / 55
  Xiaoyang Tan: 1 / 55
  Xiaojun Hei: 1 / 55
  Wei Liu: 1 / 55
  Wenqing Cheng: 1 / 55
  Ge Zhang: 1 / 55
  Songcan Chen: 1 / 55
  Dilip Bethanabhotla: 1 / 49
  Giuseppe Caire: 1 / 49
  2016
  Zhang Yongbing: 2 / 48
  Dai Qionghai: 2 / 40
  Zhang Yulun: 1 / 37
  Zhang Jian: 1 / 37
  Shen Xuemin Sherman: 1 / 32
  Yang Kan: 1 / 32
  Jia Xiaohua: 1 / 32
  Liu Zhen: 1 / 32
  Chen Hai: 1 / 19
  Liao Qingmin: 1 / 19
  Zhou Fei: 1 / 19
  Yang Wenming: 1 / 19
  Zheng Chenglin: 1 / 19
  Tian Yapeng: 1 / 19
  Gao Wen: 2 / 17
  Wang Ronggang: 2 / 17
  Wu Pingping: 1 / 14
  Fan Ting: 1 / 14
  Li Xiaofei: 1 / 14
  Liu Hong: 1 / 14
  2017
  Wang Zhi: 3 / 31
  Zhao Hong: 1 / 21
  Sun Lifeng: 1 / 21
  Zhu Wenwu: 1 / 21
  Wang Xiaoyan: 1 / 21
  Bo Wu: 1 / 13
  Lei You: 1 / 13
  Yuan Wang: 1 / 13
  Wenhu You: 1 / 13
  Wang Hongpeng: 1 / 13
  Dong Weisheng: 1 / 12
  Peng Kefan: 1 / 12
  Guo Zhenhua: 1 / 12
  Wu Jinjian: 1 / 12
  Li Xin: 1 / 12
  Shi Guangming: 1 / 12
  David Zhang: 1 / 10
  Yuwu Lu: 1 / 10
  Liu Hong: 1 / 10
  Zhihui Lai: 1 / 10
  2018
  Gao Lin: 1 / 5
  Sun Lifeng: 1 / 5
  Pang Haitian: 1 / 5
  Liu Zhanqi: 1 / 0
  Lou Yihang: 1 / 0
  Wang Shiqi: 1 / 0
  Jin Xin: 1 / 0
  Li Qian: 1 / 0
  Duan Ling-Yu: 1 / 0
  Bai Yan: 1 / 0
  Dai Qionghai: 1 / 0
  Gao Feng: 1 / 0
  Wu Yuwei: 1 / 0
  2019
  Lei Kai: 1 / 0
  Yang Min: 1 / 0
  Zhao Wei: 1 / 0
  Kong Xiangwei: 1 / 0
  Chen Xiaojun: 1 / 0
  Feng Yabing: 1 / 0
  Ma Zhuang: 1 / 0
  Liu Qian: 1 / 0
  Guo Jun: 1 / 0
  Guo Yanqing: 1 / 0
  Xu Wei: 1 / 0
  Li Yi: 1 / 0
  Zhao Zhou: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation