IEEE Transactions on Information Forensics and Security

  The IEEE Transactions on Information Forensics and Security is a scientific journal published by the IEEE Signal Processing Society (IEEE SPS). The journal is co-sponsored by several of the subject societies that make up the IEEE: IEEE Communications Society, IEEE Computational Intelligence Society, IEEE Computer Society, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society and the IEEE Information Theory Society

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Jiwu Huang: 2 / 95
  Shunquan Tan: 1 / 68
  Ming Wang: 1 / 68
  Bin Li: 1 / 68
  Hong Zhao: 1 / 43
  Hongxia Wang: 1 / 43
  Keren Wang: 1 / 43
  Chunxiao Cai: 1 / 41
  Xiangyun Zhou: 1 / 41
  Weiwei Yang: 1 / 41
  Wendong Yang: 1 / 41
  Yueming Cai: 1 / 41
  Rafael F. Schaefer: 1 / 36
  H. Vincent Poor: 1 / 36
  Holger Boche: 1 / 36
  Haojun Wu: 1 / 27
  Yong Wang: 1 / 27
  Cong Wang: 1 / 24
  Po-Xun Wu: 1 / 24
  Zhen Xu: 1 / 24
  2015
  Gang Zhou: 1 / 124
  Zdenka Sitova: 1 / 124
  Paolo Gasti: 1 / 124
  Ge Peng: 1 / 124
  Jaroslav Sedenka: 1 / 124
  Kiran S Balagani: 1 / 124
  Qing Yang: 1 / 124
  Liang Ying-Chang: 1 / 71
  Xiong Qi: 1 / 71
  Gong Yi: 1 / 71
  Li Kwok Hung: 1 / 71
  Sebastien Marcel: 1 / 42
  Aleksandr Sizov: 1 / 42
  Tomi Kinnunen: 1 / 42
  Zhizheng Wu: 1 / 42
  Elie Khoury: 1 / 42
  Zheng Qingji: 1 / 39
  Sandhu Ravi: 1 / 39
  Fu Xiaoming: 1 / 39
  Li Qi: 1 / 39
  2016
  Filippo Gandino: 1 / 23
  Maurizio Rebaudengo: 1 / 23
  Renato Ferrero: 1 / 23
  Jaroslaw Duda: 1 / 5
  Khalid Tahboub: 1 / 5
  Pawel Korus: 1 / 5
  Neeraj J. Gadgil: 1 / 5
  Edward J. Delp: 1 / 5
  2017
  Luo Yanhui: 1 / 19
  Chang Chip-Hong: 1 / 19
  Cui Aijiao: 1 / 19
  Jiankun Hu: 1 / 10
  Song Guo: 1 / 10
  Miao Xie: 1 / 10
  Albert Y. Zomaya: 1 / 10
  Wen Jiajun: 1 / 3
  Zhong Zuofeng: 1 / 3
  Ming Zhong: 1 / 3
  Lai Zhihui: 1 / 3
  Wong Wai Keung: 1 / 3
  Rick Fritschek: 1 / 0
  Gerhard Wunder: 1 / 0
  2018
  Cao Jiahao: 1 / 19
  Zheng Jing: 1 / 19
  Gu Guofei: 1 / 19
  Wu Jianping: 1 / 19
  Li Qi: 1 / 19
  Yau David K.Y.: 1 / 19
  Gu Shan: 1 / 1
  Lu Jiwen: 2 / 1
  Feng Jianjiang: 2 / 1
  Zhou Jie: 1 / 1
  Cui Zhe: 1 / 0
  Li Shihao: 1 / 0
  Zhou Jie: 1 / 0
  2019
  Jessica Fridrich: 1 / 8
  Mo Chen: 1 / 8
  Mehdi Boroumand: 1 / 8
  Vishal M. Patel: 1 / 2
  Lu Yang: 1 / 2
  Yilong Yin: 1 / 2
  Gongping Yang: 1 / 2
  Pramuditha Perera: 1 / 2
  Kun Su: 1 / 2
  Xiaoming Xi: 1 / 2
  Qing Chen: 1 / 2
  Mark Yampolskiy: 1 / 0
  Qin Chuan: 1 / 0
  Yosef A. Solewicz: 1 / 0
  Jiwu Huang: 1 / 0
  Yong Ren: 1 / 0
  Naoko Nitta: 1 / 0
  Jun Du: 1 / 0
  Erol Gelenbe: 1 / 0
  Guangtao Zhai: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation