Neurocomputing

  The computational neuroscience discipline roughly divides into two subfields. A first, which may be called theoretical neuroscience focuses on principled approaches towards arriving at meaningful models of the nervous system. This field contains many aspects of mathematical neuroscience which employs mathematical techniques to arrive at models. Models in theoretical neuroscience are often aimed at capturing the essential features of the biological system at multiple spatial-temporal scales, from membrane currents, and chemical coupling via network oscillations, columnar and topographic architecture, all the way up to behavior. These computational models frame hypotheses that can often be directly tested by biological or psychological experiments. A second subfield, which is often called neural data science focuses on approaches towards making sense of the progressively larger datasets in neuroscience. This may include the processing of electrophysiological or imaging data, the fitting of models to data, and the comparison of models. These two subfields are highly synergistic and many papers draw from both traditions.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Li Xuelong: 2 / 157
  Xu Yong: 3 / 105
  Haoming Zhong: 1 / 86
  Yuhong Feng: 1 / 86
  Zhiqi Shen: 1 / 86
  Chunyan Miao: 1 / 86
  Xinbo Gao: 1 / 82
  Dacheng Tao: 1 / 82
  Nannan Wang: 1 / 82
  Yang Jian: 1 / 75
  Zhang David: 1 / 75
  Jian-Zhong Yu: 1 / 67
  Shuai Li: 1 / 67
  Lin Zhu: 1 / 67
  Zhen-Kun Wen: 1 / 67
  Zhou Shusen: 1 / 67
  Wang Xiaolong: 1 / 67
  Zhu-Hong You: 1 / 67
  Chen Qingcai: 1 / 67
  Liu Hong: 2 / 64
  2015
  Jinde Cao: 10 / 150
  Grover Zurita: 1 / 132
  Rafael E. VáSquez: 1 / 132
  Diego Cabrera: 1 / 132
  Chuan Li: 1 / 132
  René-Vinicio Sanchez: 1 / 132
  Mariela Cerrada: 1 / 132
  Linlin Shen: 3 / 111
  Jinxi Zhao: 1 / 102
  Furao Shen: 1 / 102
  Jing Chao: 1 / 102
  Yu-Xing Dai: 2 / 100
  Min-Rong Chen: 2 / 100
  Guo-Qiang Zeng: 2 / 100
  Chong-Wei Zheng: 2 / 100
  Stefano Pizzuti: 1 / 92
  Stefano Panzieri: 1 / 92
  Shaocheng Tong: 5 / 92
  Mauro Annunziato: 1 / 92
  Fabio Moretti: 1 / 92
  2016
  Hannah Gilmore: 1 / 176
  Guanhao Wang: 1 / 176
  Xiaofei Luo: 1 / 176
  Anant Madabhushi: 1 / 176
  Jun Xu : 1 / 176
  Zidong Wang: 3 / 159
  Mingui Sun: 2 / 146
  Hongli Dong: 2 / 144
  Fuad E. Alsaadi: 2 / 144
  Weijian Ren: 2 / 144
  Derong Liu: 5 / 129
  Xinbo Gao: 7 / 125
  Ding Yuan: 1 / 123
  Helong Wang: 1 / 123
  Miao Xin: 1 / 123
  Hong Zhang: 1 / 123
  Debo Cheng: 3 / 122
  Shichao Zhang: 2 / 119
  Ming Zong: 2 / 119
  Wei Zhang: 2 / 116
  2017
  Yurong Liu: 14 / 655
  Nianyin Zeng: 4 / 561
  Fuad E. Alsaadi: 5 / 478
  Zidong Wang: 1 / 454
  Weibo Liu: 1 / 454
  Xiaohui Liu: 1 / 454
  Fuad E. Alsaadi: 13 / 340
  Athanasios V. Vasilakos: 4 / 170
  Shiqi Yu: 2 / 159
  Qiankun Song: 6 / 157
  Francisco Herrera: 3 / 132
  Zhenjiang Zhao: 4 / 126
  Chunyan Xu: 1 / 125
  Sen Jia: 1 / 125
  Meng Joo Er: 3 / 123
  Tingwen Huang: 7 / 123
  Jing Lin: 1 / 122
  Naipeng Li: 1 / 122
  Feng Jia: 1 / 122
  Liang Guo: 1 / 122
  2018
  Qing-Long Han: 4 / 251
  Derui Ding: 4 / 249
  Xiaohua Ge: 3 / 245
  Xian-Ming Zhang: 3 / 245
  Uri Shaham: 1 / 122
  Yutaro Yamada: 1 / 122
  Sahand Negahban: 1 / 122
  Yurong Li: 3 / 113
  Nianyin Zeng: 3 / 113
  Boda Ning: 1 / 109
  Yang Xiang: 1 / 101
  Jinde Cao: 12 / 94
  Baoye Song: 2 / 91
  Liang Guo: 3 / 90
  Yaguo Lei: 2 / 89
  Abdullah M. Dobaie: 2 / 85
  Huaguang Zhang: 17 / 82
  Weibo Liu: 1 / 81
  Hong Zhang: 1 / 81
  Feng Jia: 1 / 74
  2019
  Xinyi Dai: 1 / 1
  Kangrong Hu: 1 / 1
  Lili Pan: 1 / 1
  Yazhou Ren: 1 / 1
  Steven C. H. Hoi: 1 / 1
  Daniel Mateos-GarcíA: 1 / 1
  Zenglin Xu: 1 / 1
  Jorge GarcíA-GutiéRrez: 1 / 1
  José CristóBal Riquelme Santos: 1 / 1
  Darya Chyzhyk: 1 / 0
  Emilio Corchado: 2 / 0
  Qiuhong Xiang: 1 / 0
  Yingpin Chen: 1 / 0
  Soumaya Yacout: 1 / 0
  Wanli Ouyang: 1 / 0
  Xin Wang: 1 / 0
  Guoxian Yu: 1 / 0
  Jiani Hu: 1 / 0
  Dezhi Zhao: 1 / 0
  Zhiyu Zhu: 1 / 0

  Publications

  Browse by Citation
  7
  Miao Xin, Hong Zhang, Helong Wang,Mingui Sun, Ding Yuan
  (2016)
  Cited by123
  13
  Cited by115
  64
  Weipeng Cao, Xizhao Wang,Zhong Ming, Jinzhu Gao
  (2018)
  Cited by58
  83
  Cited by51
  90
  Cited by49