International Journal of Computer Vision

  The International Journal of Computer Vision (IJCV) is a journal published by Springer. The current co-editors in chief are M. Hebert; S. Lazebnik; X. Tang.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Li Fei-Fei: 2 / 10624
  Hao Su: 1 / 10512
  Zhiheng Huang: 1 / 10512
  Michael S. Bernstein: 1 / 10512
  Sean Ma: 1 / 10512
  Jia Deng: 1 / 10512
  Sanjeev Satheesh: 1 / 10512
  Olga Russakovsky: 1 / 10512
  Aditya Khosla: 1 / 10512
  Jonathan Krause: 1 / 10512
  Alexander C. Berg: 1 / 10512
  Andrej Karpathy: 1 / 10512
  Xudong Cao: 1 / 927
  Yichen Wei: 1 / 927
  Jian Sun: 1 / 927
  Fang Wen: 1 / 927
  Andrew Zisserman: 3 / 645
  Andrea Vedaldi: 1 / 497
  Max Jaderberg: 1 / 497
  Karen Simonyan: 1 / 497
  2015
  Dan Levi: 1 / 451
  Shaul Oron: 1 / 451
  Aharon Bar-Hillel: 1 / 451
  Shai Avidan: 1 / 451
  Luc Van Gool: 3 / 402
  Xavier Boix: 2 / 387
  Andrea Vedaldi: 2 / 344
  Cordelia Schmid: 3 / 324
  Gemma Roig: 1 / 271
  Michael Van Den Bergh: 1 / 271
  Benjamin De Capitani: 1 / 271
  Narendra Ahuja: 2 / 240
  Mohammed Bennamoun: 2 / 231
  Ferdous Sohel: 2 / 231
  Ming-Hsuan Yang: 2 / 218
  Min Lu: 1 / 214
  N M Kwok: 1 / 214
  Jianwei Wan: 1 / 214
  Yulan Guo: 1 / 214
  Tianzhu Zhang: 1 / 205
  2016
  David A. Shamma: 1 / 624
  Stephanie Chen: 1 / 624
  Joshua Kravitz: 1 / 624
  Fei-Fei Li: 1 / 624
  Oliver Groth: 1 / 624
  Yannis Kalantidis: 1 / 624
  Justin Johnson: 1 / 624
  Yuke Zhu: 1 / 624
  Kenji Hata: 1 / 624
  Li-Jia Li: 1 / 624
  Michael S. Bernstein: 1 / 624
  Ranjay Krishna: 1 / 624
  Jingdong Wang: 2 / 216
  Dingwen Zhang: 1 / 158
  Junwei Han: 1 / 158
  Xuelong Li: 1 / 158
  Chao Li: 1 / 158
  Diane Larlus: 1 / 126
  JéRôMe Revaud: 1 / 126
  Albert Gordo: 1 / 126
  2017
  Jingdong Wang: 3 / 666
  Nanning Zheng: 3 / 651
  Zejian Yuan: 2 / 649
  Xiaowei Hu: 1 / 641
  Ming-Ming Cheng: 1 / 641
  Huaizu Jiang: 1 / 641
  Shuhang Gu: 2 / 158
  Xiangchu Feng: 1 / 154
  Deyu Meng: 1 / 154
  Lei Zhang: 1 / 154
  Qi Xie: 1 / 154
  Wangmeng Zuo: 1 / 154
  Timothy M. Hospedales: 2 / 110
  Zhongwen Xu: 1 / 74
  Alexander G. Hauptmann: 1 / 74
  Yi Yang: 1 / 74
  Linchao Zhu: 1 / 74
  Yongxin Yang: 1 / 67
  Qian Yu: 1 / 67
  Feng Liu: 1 / 67
  2018
  Luc Van Gool: 2 / 211
  Rasmus Rothe: 1 / 195
  Radu Timofte: 1 / 195
  Stan Sclaroff: 2 / 184
  Zhe Lin: 1 / 179
  Xiaohui Shen: 1 / 179
  Jianming Zhang: 1 / 179
  Jonathan Brandt: 1 / 179
  Anastasios Roussos: 2 / 48
  Stefanos Zafeiriou: 3 / 48
  Allan Ponniah: 1 / 46
  David Dunaway: 1 / 46
  James Booth: 1 / 46
  Yanning Zhang: 1 / 31
  Chunhua Shen: 1 / 31
  Wei Wei: 1 / 31
  Qinfeng Shi: 1 / 31
  Lei Zhang: 1 / 31
  Anton Van Den Hengel: 1 / 31
  Neil Smith: 1 / 23

  Publications

  Browse by Citation