Neural Networks

  Neural networks may also refer to:

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Polato, M.: 1 / 38
  Yingjie Tian: 1 / 38
  Yuan Ping: 1 / 38
  De Leoni, M.: 1 / 38
  Sperduti, A.: 1 / 38
  Burattin, A.: 1 / 38
  Taylor, M.E.: 1 / 35
  Brys, T.: 1 / 35
  Campoy, P.: 1 / 35
  Harutyunyan, A.: 1 / 35
  Chauhan, A.: 1 / 35
  Vrancx, P.: 1 / 35
  Sampedro, C.: 1 / 35
  Martinez, C.: 1 / 35
  Surampudi, B.R.: 1 / 29
  Negi, A.: 1 / 29
  Alamuri, M.: 1 / 29
  Buongiorno, D.: 1 / 27
  Bevilacqua, V.: 1 / 27
  Tattoli, G.: 1 / 27
  2015
  Jinde Cao: 6 / 337
  Tingwen Huang: 3 / 212
  Zhigang Zeng: 2 / 156
  Hai-Bo Bao: 1 / 154
  Jin-De Cao: 1 / 154
  Simone Scardapane: 3 / 124
  Peng Li: 1 / 121
  Shiping Wen: 1 / 121
  Yiran Chen: 1 / 121
  Abdujelil Abdurahman: 1 / 111
  Haijun Jiang: 1 / 111
  Zhidong Teng: 1 / 111
  Liping Chen: 1 / 96
  Jia-Bao Liu: 1 / 96
  Ranchao Wu: 1 / 96
  Haibing Wu: 1 / 84
  Xiaodong Gu: 1 / 84
  Aurelio Uncini: 2 / 70
  Jinling Liang: 1 / 68
  Weiqiang Gong: 1 / 68
  2016
  Huan Yan: 2 / 192
  Qiankun Song: 2 / 192
  Zhenjiang Zhao: 2 / 192
  Yurong Liu: 2 / 192
  Jinde Cao: 6 / 184
  Kai Zhang: 1 / 102
  Xiaoping Lai: 1 / 102
  Jiuwen Cao: 1 / 102
  Minxia Luo: 1 / 102
  Chun Yin: 1 / 102
  Haibo Bao: 1 / 99
  Ju H. Park: 1 / 99
  Meng-Di Ji: 1 / 74
  Yong He: 1 / 74
  Min Wu : 1 / 74
  Chuan-Ke Zhang: 1 / 74
  Yi Shen: 3 / 63
  Zhigang Zeng: 3 / 58
  Gianluca Vinti: 1 / 56
  Danilo Costarelli: 1 / 56
  2017
  Jinde Cao: 11 / 368
  Ahmed Alsaedi: 6 / 216
  Maciej A. Mazurowski: 1 / 148
  Mateusz Buda: 1 / 148
  Atsuto Maki: 1 / 148
  Tingwen Huang: 9 / 144
  Fuad E. Alsaadi: 6 / 126
  Tasawar Hayat: 5 / 124
  Bo Xu: 2 / 92
  Feng Qian: 1 / 87
  Wangli He: 1 / 87
  Zhigang Zeng: 5 / 77
  Zhang Xianchao: 2 / 71
  Zhengwen Tu: 2 / 69
  Haytham M. Fayek: 1 / 68
  Margaret Lech: 1 / 68
  Lawrence Cavedon: 1 / 68
  Hong Yu: 1 / 64
  Qianli Zhao: 1 / 64
  Long Zhao: 1 / 64
  2018
  TimothéE Masquelier: 1 / 111
  Saeed Reza Kheradpisheh: 1 / 111
  Mohammad Ganjtabesh: 1 / 111
  Simon J. Thorpe: 1 / 111
  Jinde Cao: 8 / 73
  Zhigang Zeng: 7 / 63
  Tingwen Huang: 7 / 53
  Shuai Li: 2 / 43
  Fuad E. Alsaadi: 3 / 43
  Lin Xiao: 2 / 43
  Junhao Hu: 2 / 42
  Wen Jie: 1 / 39
  Li Zuoyong: 1 / 39
  Xu Yong: 1 / 39
  Xu Yuanrong: 1 / 39
  Ma Zhongli: 1 / 39
  Chuandong Li: 4 / 38
  Guodong Zhang: 1 / 32
  Bolin Liao: 1 / 29
  Ke Chen: 1 / 29

  Publications

  Browse by Citation