Computer-Aided Design

  Computer-aided design (CAD) is the use of computer systems to aid in the creation, modification, analysis, or optimization of a design. CAD software is used to increase the productivity of the designer, improve the quality of design, improve communications through documentation, and to create a database for manufacturing. CAD output is often in the form of electronic files for print, machining, or other manufacturing operations. The term CADD (for Computer Aided Design and Drafting) is also used.

  Author Distribution

  Top Authors ( author's name : number of papers / citations )

  2014
  Amrouch, H.: 1 / 54
  Van Santen, V.M.: 1 / 54
  Ebi, T.: 1 / 54
  Wenzel, V.: 1 / 54
  Shahrjerdi, D.: 1 / 32
  Garg, S.: 1 / 32
  Koushanfar, F.: 1 / 32
  Rajendran, J.: 1 / 32
  Bailin Deng: 1 / 26
  Juyong Zhang: 1 / 26
  King Ho Tam: 1 / 26
  Qiang Zou: 1 / 26
  K C Wang: 1 / 26
  Nitesh Katta: 1 / 26
  Keny Tzuhen Lin: 1 / 26
  Homer Yenhung Lin: 1 / 26
  Mengkai Hsu: 1 / 26
  Jibin Zhao: 1 / 26
  Samadi, K.: 1 / 23
  Du, Y.: 1 / 23
  2015
  Charlie C. L. Wang: 2 / 955
  Yong Chen: 2 / 955
  Karthik Ramani: 2 / 931
  Song Zhang: 1 / 914
  Pablo D. Zavattieri: 1 / 914
  Christopher B. Williams: 1 / 914
  Devarajan Ramanujan: 1 / 914
  Wei Gao: 1 / 914
  Yung C. Shin: 1 / 914
  Yunbo Zhang: 1 / 914
  Bo Cheng: 1 / 63
  Kevin Chou: 1 / 63
  Farzad Liravi: 1 / 62
  Sonjoy Das: 1 / 62
  Chi Zhou: 1 / 62
  Simon Schleicher: 1 / 49
  Simon Poppinga: 1 / 49
  Julian Lienhard: 1 / 49
  Yunlong Tang: 1 / 49
  Thomas Speck: 1 / 49
  2016
  Krishnan Suresh: 1 / 110
  Amir M. Mirzendehdel: 1 / 110
  Charlie C. L. Wang: 3 / 98
  Chen Shen: 1 / 93
  Huijun Li: 1 / 93
  Zengxi Pan: 1 / 93
  Dominic Cuiuri: 1 / 93
  Stephen Van Duin: 1 / 93
  Nathan Larkin: 1 / 93
  Donghong Ding: 1 / 93
  Vadim Shapiro: 2 / 69
  Jun Wu: 1 / 63
  Xiaoting Zhang: 1 / 63
  RüDiger Westermann: 1 / 63
  Gershon Elber: 1 / 54
  Fady Massarwi: 1 / 54
  John C. Steuben: 1 / 50
  Athanasios Iliopoulos: 1 / 50
  John Michopoulos: 1 / 50
  Jarek Rossignac: 2 / 41
  2017
  Lifeng Wang: 1 / 57
  Tiantian Li: 1 / 57
  Shikui Chen: 1 / 57
  Xiao Wang: 1 / 57
  Panagiotis Vogiatzis: 1 / 57
  Sergei Khakalo: 1 / 36
  Jarkko Niiranen: 1 / 36
  Bert JüTtler: 5 / 35
  Michael Barton: 2 / 34
  Lazhar Homri: 1 / 29
  Jean-Yves Dantan: 1 / 29
  Edoh Goka: 1 / 29
  Guillaume Levasseur: 1 / 29
  Manuel Contero: 1 / 27
  Raquel Plumed: 1 / 27
  Carmen GonzáLez-Lluch: 1 / 27
  Jorge D. Camba: 1 / 27
  Pedro Company: 1 / 27
  Victor Manuel Calo: 1 / 23
  Florian Buchegger: 1 / 23
  2018
  Mario Kapl: 1 / 21
  Giancarlo Sangalli: 1 / 21
  Thomas Takacs: 1 / 21
  Guoying Dong: 1 / 17
  Yunlong Tang: 1 / 17
  Ning Dai: 1 / 17
  Dawei Li: 1 / 17
  Wenhe Liao: 1 / 17
  Yi Min Xie: 1 / 17
  Gershon Elber: 3 / 15
  Michael Turner: 1 / 13
  Joaquim Peiró: 1 / 13
  David Moxey: 1 / 13
  Ben Ezair: 2 / 12
  Saul Fuhrmann: 1 / 9
  Qiaoling Zhang: 1 / 8
  Malcolm A. Sabin: 1 / 8
  Johan De Kleer: 1 / 8
  Pradeep Kumar Jayaraman: 2 / 8
  Takashi Maekawa: 2 / 8
  2019
  Xiaomiao Niu: 1 / 13
  Zhiwei Lin: 1 / 13
  Jianzhong Fu: 1 / 13
  Ce Shang: 1 / 13
  Jiawei Feng: 1 / 13
  Sigrid Adriaenssens: 1 / 3
  Luciano Teresi: 1 / 3
  Stefano Gabriele: 1 / 3
  Luigi Olivieri: 1 / 3
  Sherif Abdelmohsen: 1 / 3
  Rana El-Dabaa: 1 / 3
  Yong Chen: 1 / 2
  Huachao Mao: 1 / 2
  Onur Rauf Bingol: 1 / 2
  Adarsh Krishnamurthy: 1 / 2
  Charlie C. L. Wang: 1 / 2
  Robert J. Grandin: 1 / 2
  Bryan Schiefelbein: 1 / 2
  Stephen D. Holland: 1 / 2
  Juntao Ye: 1 / 2

  Publications

  Browse by Citation
  31
  A. M. M. Nazmul Ahsan, Md Ahasan Habib, A. K. M. Bashirul Khoda
  (2015)
  被引用25
  42
  被引用18
  52
  Hugo Casquero, Lei Liu,Yongjie Zhang, Alessandro Reali, Josef Kiendl, Hector Gomez
  (2017)
  被引用15
  77
  P. Romero-Carrillo, Eloisa Torres-Jiménez,Rubén Dorado, F. Díaz-Garrido
  (2015)
  被引用11
  79
  Byungchul Kim, Young-Jun Jeon, Sangjin Park, Hans Teijgeler, David Leal,Duhwan Mun
  (2017)
  被引用11
  87
  被引用10